Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden van Pellet Expert

In deze Algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
Pellet Expert: de onderneming, gevestigd te Midwolda, kantoor houdende aan de Hoofdweg 163, 9681 AD, Midwolda, sinds 04-07-2018 ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle onder nummer 72169656 hierna te noemen: “Gebruiker”, “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Pellet Expert binnen een overeengekomen termijn aan u geleverd dient te worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen; “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.

1)Algemeen
Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Gebruiker en een Wederpartij waarop Gebruiker deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken, De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Gebruiker, voor de uitvoering waarvan door Gebruiker derden dienen te worden betrokken. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Gebruiker en zijn directie. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Afwijkende en/of aanvullende overeenkomsten moeten uitdrukkelijk schriftelijk zijn bevestigd door Gebruiker; dit geldt ook wanneer wordt afgezien van de eis tot schriftelijke bevestiging. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Gebruiker en de Wederpartij zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen. Indien Gebruiker niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Gebruiker in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen. Een exemplaar van de volledige Algemene Levering- en Betalingsvoorwaarden zal op uw verzoek worden verstrekt, tevens is deze op de website van Gebruiker openbaar gemaakt en in te zien. Deze voorwaarden respecteren de rechten van de consument die voortvloeien uit de wet (of verkoopovereenkomst)

2)Prijzen
Tenzij anders is vermeld zijn onze prijzen in euro’s en inclusief BTW, exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering. Alle genoemde prijzen zijn onder voorbehoud van wijzigingen en typefouten, Gebruiker behoud zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Gebruiker is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Gebruiker dit zo spoedig mogelijk na ontvangen van de bestelling mee. Offertes zijn vrijblijvend en niet bindend. Prijzen van toebehoren zijn geldig bij meelevering.

3)Annuleren
Het is de Wederpartij niet toegestaan een overeenkomst eenzijdig te annuleren. Indien de koper de met ons gesloten overeenkomst geheel of gedeeltelijk annuleert is hij/zij gehouden om aan ons redelijkerwijs gemaakte kosten te vergoeden en indien wij zulks wensen de voor de uitvoering van de overeenkomst bestemde producten voor zijn rekening te nemen tegen de door in calculatie genomen prijzen. Zulks onverminderd ons recht op volledige schade vergoeding ondermeer winstderving, welke winstderving gesteld word op 15% van de totale koopsom

4)Levering
Tenzij anders overeengekomen geschiedt de levering aan huis/bedrijf van de Wederpartij binnen Nederland met uitzondering van de Waddeneilanden, en de goederen op een verharde bestrating op palets afgeleverd kunnen worden. Prijzen af Dedemsvaart, opgave van levertijd geschiedt altijd bij benadering. Ongeacht de door de Wederpartij bij bestelling gekozen wijze van betalen, behoudt gebruiker zich het recht om bestellingen niet uit te voeren of op een later tijdstip uit te voeren. Leveringen binnen Nederland zijn onderhevig aan BTW. Leveringen buiten Nederland, maar binnen de EEG zijn vrijgesteld van BTW bij bekendmaking van BTW identificatienummer in geval van bedrijven. Wederpartij is in dergelijk geval zelf verantwoordelijk voor afdracht en aangifte van BTW en leveringen. Leveringen buiten de EEG zijn vrijgesteld van BTW bij levering aan bedrijfsinstellingen. Wederpartij is zelf verplicht aangifte te doen van BTW en invoerrechten. In het kader van de regels van de koop op afstand zal Gebruiker bestellingen tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt de consument  binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.

5)Garantie
Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, tenzij anders vermeld, verlenen wij 12 maanden garantie op onze nieuwe producten. Raadpleeg de documentatie bij het product voor informatie over de garantie van de fabrikant. ‘Stocklot’ producten kunnen gebruikt zijn en zijn niet per definitie nieuw, verder zijn Stocklot producten van alle soorten van garantie uitgesloten.

6)Reclamaties
Eventuele reclamaties die niet vallen onder consumentenkoop worden alleen in behandeling genomen indien zij ons – rechtstreeks, per aangetekend schrijven – binnen 8 werkdagen na levering van het betreffende artikel schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

7)Zichttermijn / Herroepingrecht
Indien er sprake is van een consumentenkoop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de Wederpartij het recht (een deel van) de geleverde producten binnen een periode van 7 werkdagen zonder opgave van reden te retourneren. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de Wederpartij na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan Gebruiker heeft teruggezonden, is de koop een feit. De Wederpartij is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij Gebruiker. De Wederpartij dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuw staat verkerend. Indien de zaken bij de Wederpartij zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Gebruiker er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten aan de afnemer wordt terugbetaald. Dit is alleen van toepassing indien het als geheel word retour gestuurd, het is niet van toepassing op deel retourzendingen. Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.

8)Retourzendingen
Zorg ervoor dat het pakket voldoende is gefrankeerd om strafport te voorkomen. Pakketten die niet of te weinig zijn gefrankeerd worden door ons geweigerd. Mochten de producten beschadigd of gebruikt zijn, dan wordt de Wederpartij daarvoor een wettelijk vastgesteld percentage van minimaal 25 % in rekening gebracht. De zaken dienen ongebruikt en in de originele verpakking en onbeschadigd retour gezonden te worden, dus onbeschreven, onbedrukt en zonder stickers. Defecte zaken die onder de garantie vallen kan de Wederpartij ons toesturen en er dient altijd een kopie van de factuur zijn bijgesloten met daarop vermeldt het omschreven defect. Het risico en de verzendingskosten hiervan (heen en terug) zijn volledig ten laste van de Wederpartij. De kosten in geval van garantie van de retourzending zijn voor rekening van Gebruiker indien u voor meer dan EUR 250,- aan goederenwaarde excl. verzendkosten hebt besteld.

9)Van retourzending uitgesloten
Producten die volgens opgave van de Wederpartij zijn gemaakt, ondubbelzinnig zijn aangepast aan de persoonlijke eisen van de Wederpartij, of producten die op grond van hun aard niet geschikt zijn voor retourzending, snel kunnen bederven of waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken.

10)Eigendomsvoorbehoud
Alle geleverde producten blijven in ons eigendom tot op het moment van volledige betaling, met inbegrip van eventuele rente en kosten. De Wederpartij is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren. De Wederpartij geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming aan Gebruiker of een door Gebruiker aan te stellen derde om, in alle gevallen waarin Gebruiker haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te nemen. Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de Wederpartij verplicht Gebruiker zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te stellen. De Wederpartij verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter inzage te geven aan Gebruiker.

11)Betaling, rente en kosten
Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen dient betaling contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting. Bij contante betaling zal geen remboursprovisie in rekening worden gebracht. Indien betaling plaats vindt na aanmaning door Gebruiker bent u een bedrag van €12,50 aan administratiekosten verschuldigd. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Gebruiker. Indien Gebruiker haar vordering ter incasso uitbesteed, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van Gebruiker om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten te vorderen, indien u met enige betaling in gebreke bent, is Gebruiker gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en de daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden. Indien betaling niet binnen de op de factuur vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de Wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd van 2,5 % per maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag. In geval van consumentenverkoop is de rente gelijk aan de wettelijke rente

12)Intellectuele eigendom & copyright
Gebruiker behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Gebruiker heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Wederpartij ter kennis van derden wordt gebracht. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. Deze gehele website is bestemd voor eigen of intern gebruik van onze klanten, waarbij het niet is toegestaan de site te verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer, en/of het printen van een enkele hardcopy. Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Gebruiker is het niet toegestaan deze website, teksten en/of fotomateriaal op andere wijze te verveelvoudigen, door te zenden of beschikbaar te stellen op een netwerk.

13)Aansprakelijkheid
Gebruiker is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Wederpartij indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Gebruiker geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Gebruiker of van derden daaronder begrepen. Gebruiker heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen. Gebruiker kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Gebruiker ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Gebruiker gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

14) Website
Deze site is bestemd voor het verstrekken van informatie aan onze klanten. Gebruiker heeft de inhoud van deze site met de grootst mogelijke zorg samengesteld, maar kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op deze site. Gebruiker is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze informatie of voor de gevolgen van het gebruik daarvan.
De op deze site geplaatste lezerrecensies geven uitsluitend de persoonlijke mening weer van de betreffende inzender. Wij zijn op geen enkele wijze verantwoordelijk voor de inhoud van deze recensies.

15)Risico-overgang
Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Wederpartij over op het moment waarop zaken in de macht van de Wederpartij worden gebracht.

16)Toepasselijk recht, Bemiddeling en geschillen
Op alle overeenkomsten gesloten met Gebruiker is het Nederlands recht van toepassing. Indien een geschil niet in der minne geschikt kan worden, is de rechter bevoegd binnen het arrondissement van Zwolle om van dit geschil kennis te nemen, tenzij Gebruiker er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter,  tenzij u binnen 4 weken na het ontstaan van het geschil schriftelijk (via fax, brief of e-mail) aan gebruiker meldt hiertegen bezwaar te hebben. In dat geval gelden de regels van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering

Back to Top